Čl. I. – Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky vydává Travellers z.s., se sídlem K Závětinám 213, 15500 Praha 5. IČ: 04749464 zapsaný podle §71 odst. 2 zákona pod spisovou značkou L 64590 vedenou u Městského soudu v Praze. (dále jako provozvatel)

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem akce jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako „kupní smlouva”). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na akci Slow Travel Festival 2018 pořádaným pod hlavičkou projektu Travel Bible, která se koná dne 21. dubna 2018, Kino Lucerna, PRAHA (dále jako „konference”).

3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji vstupenek na konferenci.

Čl. II. – Autorské právo a odpovědnost za obsah příspěvků

1. Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon”). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora.

2. Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení provozovatele konference.

3. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na konferenci vyjadřují jejich názory na danou otázku, avšak přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na konferenci nesenou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, která jsou předmětem jejich příspěvků.

Čl. III. – Předmět koupě

1. Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na konferenci konanou v termínu 21. dubna 2018 v Praze, a to prostřednictvím webové stránky https://slowtravelfestival.cz

2. V ceně základní vstupenky je celodenní účast na konferenci, občerstvení v průběhu celé akce (viz. popsáno na https://slowtravelfestival.cz).

Čl. IV. – Realizace objednávky

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy na konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se konference zveřejněnými na webové stránce https://slowtravelfestival.cz

2. Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky (resp. registrace) na webové stránce https://slowtravelfestival.cz.

3. Kupující je povinen objednávku (resp. registraci) vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.

4. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného provozovatelem kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (registraci).

5. Doručením potvrzení objednávky provozovatelem kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro provozovatele i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a provozovatel vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.

6. Provozovatel se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat kupujícímu odpovídající počet vstupenek na konferenci, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (resp. registraci). Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit kupní cenu.

7. Odesláním objednávky (resp. registrace) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

8. Provozovatel upozorňuje, že zakoupené vstupenky na konferenci nelze vrátit. Tímto ustanovením není dotčen článek VI. těchto obchodních podmínek.

9. Vstupenku získá každý účastník, který zaplatil celou částku za vstupenku. Vstupenka ve formátu PDF přijde účastníkovi do emailu nejpozději den před akcí. Touto vstupenkou se klient prokáže u vstupu na konferenci.

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena vstupenek na konferenci je uvedena v objednávkovém formuláři na webové stránce https://slowtravelfestival.cz .

2. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky provozovatel neposkytuje.

3. Kupující je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení kupní ceny online platební kartou, nebo bankovním převodem.

4. Provozovatel akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. ESP akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní tlačítko”. Provozovatel akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. Provozovatel akceptuje platby kryproměnami Bitcoin a Litecoin. Kupující je vždy povinen zvolit, jakým konkrétním způsobem bude kupní cenu hradit. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.

5. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

6. Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek.

7. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré ceny jsou koncové.

Čl. VI. – Kupní cena a platební podmínky

1. Podmínky ochrany osobních údajů kupujících jako účastníků konference jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Smluvní vztah mezi provozovatelem jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky https://slowtravelfestival.cz, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. 1. 2018 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na konferenci uzavřené od tohoto dne.